Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1    Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Wilma’s Lawn & Garden tot de verkoop en levering van producten door Wilma’s Lawn & Garden, met inbegrip van alle aanverwante diensten (hierna te noemen “zaken”), en op elke overeenkomst met Wilma’s Lawn & Garden in verband daarmee zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

1.2    De toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen “de afnemer”) worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

1.3    In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de overeenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleert de overeenkomst.

1.4    Elke wijziging of aanvulling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen, opdrachten, totstandkoming van de overeenkomst

2.1    Alle aanbiedingen van Wilma’s Lawn & Garden zijn niet bindend en aan wijziging of annulering onderhevig.

2.2    Opdrachten geplaatst door de afnemer gelden als onherroepelijk. Orders van de afnemer binden Wilma’s Lawn & Garden op zichzelf niet.

2.3    Een overeenkomst tussen de afnemer en Wilma’s Lawn & Garden komt enkel tot stand nadat Wilma’s Lawn & Garden deze schriftelijk heeft bevestigd.

2.4    Wilma’s Lawn & Garden verkoopt haar producten niet aan natuurlijke personen niet handelende in beroep of bedrijf (consumenten) en uitsluitend aan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven detail- en groothandels.

 

Artikel 3 – Conformiteit, toegestaan gebruik en vrijwaring

3.1    Alle opgaven door Wilma’s Lawn & Garden van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot zaken worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Wilma’s Lawn & Garden kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. In de branche gebruikelijke afwijkingen zijn in ieder geval toegelaten.

3.2    De afnemer is gehouden de instructies alsmede alle wettelijke bepalingen wat betreft de opslag en het gebruik van de zaken zoals onder meer vermeld in de documentatie (waaronder die vermeld op de website van Wilma’s Lawn & Garden www.Wilma’s Lawn & Garden.com) en op de verpakking nauwkeurig op te volgen.

3.3    De afnemer garandeert en verbindt zich ertoe om bij gebruik van de aan haar geleverde zaken te voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en voorschriften en om zich te onthouden van oneigenlijk c.q. illegaal gebruik van deze zaken.

3.4    Indien de afnemer in strijd met het tweede en derde lid van dit artikel handelt, zal de afnemer Wilma’s Lawn & Garden vrijwaren voor alle schade, boetes en andere aanspraken van derden welke het gevolg zijn van het handelen van de afnemer in strijd met de genoemde artikelleden.

 

Artikel 4 – Prijs

4.1    De door Wilma’s Lawn & Garden opgegeven of met Wilma’s Lawn & Garden overeengekomen prijzen zijn Ex Works (conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel). De prijzen zijn derhalve exclusief BTW, exclusief eventuele in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de zaken en exclusief transportkosten.

 

4.2    Indien en voor zover de prijzen gebaseerd zijn op prijslijsten van Wilma’s Lawn & Garden geldt de op het moment van levering geldende prijslijst. Wilma’s Lawn & Garden behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen of de prijslijst te veranderen. In geval van een aanpassing van de prijs of een wijziging van de prijslijst, zal Wilma’s Lawn & Garden de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór de ingangsdatum van deze aanpassing of verandering. In geval de afnemer niet akkoord gaat met de voorgestelde prijsaanpassing of wijziging van de prijslijst, heeft Wilma’s Lawn & Garden het recht om de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie aan de afnemer, te beëindigen.

 

Artikel 5 – Levering(-stermijn), afname, opslag

5.1    De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de overeenkomst. De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht (als gespecificeerd in artikel 10 van deze voorwaarden). Levering is afhankelijk van beschikbaarheid en voldoende capaciteit, tenzij anders overeengekomen. Als een overeenkomst tot stand is gekomen, maar er is geen beschikbaarheid of voldoende capaciteit, zullen Wilma’s Lawn & Garden en de afnemer in goed vertrouwen met elkaar overleggen om tot een oplossing te komen.

5.2    Wilma’s Lawn & Garden heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan, derden in te schakelen (hierna “hulppersonen”).

5.3    Tenzij partijen uitdrukkelijk een andere leveringswijze zijn overeengekomen, zijn leveringen “af fabriek” (Ex Works) conform het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms. Wilma’s Lawn & Garden heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als een zelfstandige levering aangemerkt.

5.4    De afnemer heeft een afnameverplichting. De zaken dienen op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van aflevering door of namens de afnemer volledig in ontvangst te worden genomen. De afnemer draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.

5.5    Indien de afnemer de zaken niet of niet tijdig afneemt, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van niet-aanvaarding van de zaken door de afnemer, vervalt het risico van de zaken op de afnemer op het moment waarop Wilma’s Lawn & Garden de zaken voor levering aanbiedt in overeenstemming met de overeenkomst of deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Alle kosten in verband met deze niet-aanvaarding komen voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 6 – Emballage

6.1    De emballage, voor zover niet bedoeld voor eenmalig gebruik, waaronder begrepen maar niet beperkt tot pallets, kratten, containers en andere hulpmiddelen bij het transport, blijft eigendom van Wilma’s Lawn & Garden, ook indien de afnemer daarvoor statiegeld betaalt.

6.2    De afnemer is verplicht de emballage zo spoedig mogelijk en uiterlijk bij de eerstvolgende levering van Wilma’s Lawn & Garden aan de afnemer gesorteerd en gereinigd te retourneren.

 

Artikel 7 – Risico- en eigendomsovergang

7.1    Het risico van de afgenomen zaken gaat over op de afnemer op het moment waarop Wilma’s Lawn & Garden de zaken voor levering aanbiedt in overeenstemming met de overeenkomst of deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

7.2    Alle door Wilma’s Lawn & Garden geleverde zaken blijven eigendom van Wilma’s Lawn & Garden of derden-rechthebbenden tot aan het moment van volledige voldoening van al hetgeen Wilma’s Lawn & Garden in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de afnemer te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. De afnemer doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot die zaken en zal geen beslag (doen) leggen op die zaken.

7.3    De afnemer is gehouden de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Wilma’s Lawn & Garden rust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij de afnemer bevindende zaken af te zonderen.

7.4    Zolang het eigendom van de geleverde zaken aan Wilma’s Lawn & Garden is voorbehouden, is het de afnemer niet toegestaan deze zaken te vervreemden, anders dan in de uitoefening van haar bedrijf, dan wel enig recht daarop te vestigen.

 

Artikel 8 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1    Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot geleverde zaken en/of verrichte diensten en/of alle hieraan gerelateerde knowhow berusten bij Wilma’s Lawn & Garden of derden-rechthebbenden, en gaan door de overeenkomst met Wilma’s Lawn & Garden niet over op de afnemer, ook niet indien de zaken of aanverwante knowhow specifiek voor de afnemer zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld.

8.2    De afnemer zal Wilma’s Lawn & Garden onmiddellijk waarschuwen indien deze wetenschap heeft dat derden inbreuk maken of dreigen te maken op de industriële of intellectuele eigendomsrechten of knowhow van Wilma’s Lawn & Garden of indien derden zouden menen dat zaken van Wilma’s Lawn & Garden inbreuk maken op de eigen industriële of intellectuele eigendomsrechten of knowhow.

 

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1    De afnemer is ertoe verplicht en zal ervoor zorgdragen dat zij en haar functionarissen, werknemers en derden die door haar ingeschakeld worden, de geheimhouding in acht zullen nemen van alle informatie die hen ter kennis komt over Wilma’s Lawn & Garden, zelfs als die informatie niet als vertrouwelijk aangemerkt wordt, en zal zich onthouden van het direct of indirect gebruik maken van haar relatie met Wilma’s Lawn & Garden voor promotionele activiteiten of andere doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wilma’s Lawn & Garden.

9.2    In het geval dat de afnemer verplicht wordt om vertrouwelijke informatie openbaar te maken door een rechtbank of een gerechtelijk bevel, zal de afnemer slechts worden toegestaan dergelijke informatie openbaar te maken na het verkrijgen van de schriftelijke toestemming van Wilma’s Lawn & Garden. Wilma’s Lawn & Garden zal een dergelijke toestemming zonder redelijke grond niet weigeren.

 

Artikel 10 – Overmacht

10.1 In geval van overmacht aan de zijde van een van beide partijen, zal de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt, zonder dat een der partijen aansprakelijk is voor enige vorm van een compensatie aan de andere partij.

10.2 Indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de overmachtssituatie gedurende meer dan twee maanden zal voortduren of al twee maanden voortduurt, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inschakeling van de rechter beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

10.3 Onder overmacht aan de zijde van Wilma’s Lawn & Garden wordt in ieder geval begrepen: (a) omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Wilma’s Lawn & Garden gebruik maakt of gewoonlijk gebruik maakt voor de uitvoering van de overeenkomst, die van dien aard zijn dat zij de uitvoering van de overeenkomst verhindert of het zo bezwaarlijk en/of onevenredig duur maakt voor Wilma’s Lawn & Garden dat het van Wilma’s Lawn & Garden niet langer verlangd kan worden dat zij de overeenkomst uitvoert of onmiddellijk uitvoert; (b) de omstandigheid dat prestaties van een derde die relevant zijn voor de eigen prestatie van Wilma’s Lawn & Garden niet geleverd worden of niet juist of op tijd geleverd worden; (c) stakingen en (d) oorlog, rellen en dergelijke.
Artikel 11 – Verkoop, levering aan derden

11.1  Verkoop, levering of het op andere wijze door de afnemer aan derden ter beschikking stellen van door Wilma’s Lawn & Garden aan de afnemer geleverde zaken dient te geschieden in de originele van Wilma’s Lawn & Garden afkomstige en onbeschadigde samenstelling en verpakking van de zaken per eenheid.
Artikel 12 – Reclameren

12.1 De afnemer is verplicht de zaken onmiddellijk na inontvangstneming door de afnemer zelf of door een in opdracht van de afnemer handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten ter zake van zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen tien dagen na levering bij Wilma’s Lawn & Garden worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de afnemer jegens Wilma’s Lawn & Garden vervalt. Alle klachten zullen een nauwkeurige beschrijving van het gebrek bevatten. De klachten ontslaan de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.

12.2 Reclame door de afnemer ter zake ”verborgen” gebreken dient plaats te hebben binnen tien dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen zes maanden na de levering, behoudens indien en voor zover de zaken een houdbaarheidsdatum hebben en het gebrek resulteert in een kortere houdbaarheidstermijn van de zaken dan de verwachte houdbaarheidstermijn, in welk geval reclameren tot het verstrijken van de houdbaarheidstermijn mogelijk is.

12.3 Alle rechten op het indienen van een schadevergoeding zijn nietig en vervallen indien: (a) de zaken door of namens de afnemer ondeugdelijk, of in strijd met door of namens Wilma’s Lawn & Garden gegeven instructies, zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen; (b) de zaken door of namens de afnemer zijn verwerkt, vermengd met andere zaken of zijn veranderd; (c) de afnemer handelt in strijd met het genoemde in artikel 11 van deze voorwaarden.

12.4 In geval van een gerechtvaardigde en tijdige reclame zal de afnemer uitsluitend gerechtigd zijn tot ofwel het opnieuw bezorgen van de zaken zonder kosten ofwel creditering van de aanschafwaarde van de zaken die geheel of gedeeltelijk gebreken vertonen, dit in onderling overleg tussen de partijen.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid  en vrijwaring

13.1 Wilma’s Lawn & Garden is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot, bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of bewuste schuld van een van de leden van het leidinggevend personeel.

13.2 Wilma’s Lawn & Garden is nimmer aansprakelijk in het geval afnemer de gekochte zaken niet conform de instructies zoals vermeld op de daarbij behorende documentatie en op de verpakking heeft gebruikt, dan wel indien de afnemer de zaken heeft gebruik voor oneigenlijke dan wel illegale doeleinden.

 

13.3  In alle gevallen waarin Wilma’s Lawn & Garden gehouden is tot schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd, dan wel – indien de schade niet verzekerd mocht zijn – tot het factuurbedrag van de betreffende levering exclusief BTW.

13.4 De afnemer stelt Wilma’s Lawn & Garden schriftelijk op de hoogte van enige schade die zich heeft voorgedaan binnen 30 kalenderdagen nadat de afnemer dergelijke schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien Wilma’s Lawn & Garden niet binnen de bovengenoemde termijn op de hoogte wordt gesteld, zal Wilma’s Lawn & Garden ontheven worden van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade.

13.5  Indien Wilma’s Lawn & Garden wordt aangesproken door een derde ter vergoeding van schade waarvoor zij niet aansprakelijk is op grond van de overeenkomst, zal de afnemer Wilma’s Lawn & Garden vrijwaren.
Artikel 14 – Recall-actie

Wilma’s Lawn & Garden kan de afnemer verplichten om zaken die hij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door Wilma’s Lawn & Garden te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen. De afnemer dient aan deze verplichting en aan deze instructies te voldoen.
Artikel 15 – Betaling en zekerheid

15.1 Betaling dient zonder korting uit welken hoofde ook te geschieden op het overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta als vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. Wilma’s Lawn & Garden heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen naar haar keuze, in de vorm van een bank- of concerngarantie.

15.2 Zodra de afnemer met enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Wilma’s Lawn & Garden op de afnemer opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.

15.3 De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Reclameren schort de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

 

Artikel 16 – Beëindiging

16.1 Wilma’s Lawn & Garden heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel naar haar keuze de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, kennisgeving of rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang naar haar keuze te beëindigen met behoud van alle haar toekomende rechten op vergoeding van kosten en schade: (a) indien een partij één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet-tijdig, of niet volledig nakomt, of in geval het vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn; (b) de afnemer failliet wordt verklaard of haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling wordt opgelegd of toegekend, indien haar onderneming wordt opgeheven of beëindigd of anderszins insolvabel blijkt; (c) indien zich naar het inzicht van Wilma’s Lawn & Garden ingrijpende wijzigingen voordoen in direct of indirecte eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de afnemer.

16.2 Wilma’s Lawn & Garden is eveneens gerechtigd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien door of namens de afnemer in verband met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van Wilma’s Lawn & Garden.

16.3 Beide partijen zijn voorts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 10.2 (overmacht) van deze voorwaarden.

Artikel 17 – Overige bepaling, toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

17.2 Alle overeenkomsten tussen Wilma’s Lawn & Garden en de afnemer en deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is echter uitgesloten.

17.3 Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige overeenkomst en/of deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Oost- Brabant, tenzij Wilma’s Lawn & Garden een andere bevoegde rechter prefereert.