Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

 

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Wilma's Lawn & Garden B.V. Door jezelf toegang te verschaffen tot de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Wilma's Lawn & GardenB.V., of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

 

Je mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dien je de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright Wilma's Lawn & Garden B.V. Alle rechten voorbehouden.

 

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

  • een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  • (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

 

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wilma's Lawn & Garden B.V. garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

 

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Wilma's Lawn & Garden B.V., waaronder mede verstaan haar functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Wilma's Lawn & Garden B.V. in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door jou verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

 

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Wilma's Lawn & Garden B.V. verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

 

Door jou verstrekte informatie en materiaal

Indien je informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

 

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

 

Persoonsgegevens

Indien je op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is ons Privacybeleid van toepassing. Wij raden je aan dit Privacybeleid goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

 

Contact

Indien je een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met ons op via sales@wilmalg.comcom.

 

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

 

Op deze gebruiksvoorwaarden en je gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Bosch.